Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
9786055719739-1
363773
Kelime Manalı Kuduri Tercümesi
Kelime Manalı Kuduri Tercümesi
260.00

Kelime Manalı Kuduri Tercümesi

Eserde ; Arapça Metinler - Kelime Kelime Manalar - Toplu Manalar Mevcuttur

 
IMAM KUDURI EBU'L-HUSEYIN
 
Ebu´l-Hüseyn el-Kuduri Ahmed bin Muhammed, meshur bir hanefi imamidir. Hangi sebebten dolayi kendisine Kuduri lakabinin verildigi kesin olarak bilinmemektedir. Bir rivayete göre, Bagdad yakinlarindaki Kudure köyüne nisbet edilerek, kendisine Kuduri denilmistir. Diger bir rivayete göre ise, Kudur, cömlek manasina gelen Kidr kelimesinin coguludur. Kendisinin veya soyundan birisinin cömlekcilikle mesgul olmasindan dolayi Kuduri lakabini almistir. SeyhulIslam Ibni Kemal Pasazade´ye göre Imam Kuduri, fukaha´nin ashab-tercih tabakasindandir. Imam Kuduri (R.A.) hanefi fikih alimlerinin önde gelenlerindendir. Bu noktaya, ilminin coklugu, ibaresinin güzelligi ve lisaninin akiciligi ile yükselmistir. Kuduri merhum, cok güzel Kur´an okur ve devamli ibadetle mesgul olurdu. Ebu´l-Hüseyin Kuduri, Ebu Abdullah Muhammed Yahya el-Cürcani´den fikih ilmi okumus ve hadis-i serif rivayet etmistir. 
 
Kuduri merhum, Ubeydullah bin Muhammed el-Havsebi ve daha bir cok alimlerle görüsüp, onlarla ilmi sohbetlerde bulunmus ve kendilerinden ilim tahsil etmistir. Kuduri merhum, bir cok büyük alime de hocalik etmistir. Meshur Tarih-i Bagdad´in sahabi Ebu Bekir Hatib-i Bagdadi de, Kuduri´den ilim ögrenip, hadis-i serif rivayet edenlerdendir. Hatib-i Bagdadi, Tarih-i Bagdad´da: "Kuduri, sadik ve gövenilir bir zat idi." demektedir. Imam Kuduri (R.A.) hicri 362 (miladi 973) tarihinde Bagdad´da dogmus ve 428 (miladi 1037) yilinda yine orada vefat etmistir. www.salihkitaplar.com
 
KUDURİ-
 
Giriş
 
Muhterem okuyucularım! Elinizde bulunan bu değerli kitap, bun dan dokuz jüz küsur sene evvel yazılmış çok mübarek bir eserair. Ha nefı Mezhebinde merci kitabı kabul edilerek muteber metinler arasım dahil edilmiştir.
Yazan merhum ve mağfurunleh Muhammed oğlu Ahmet Ebul Ha| san El-Kuduri El Bağdad'dır; Diğer bir rivayete, göre merhum pederleri] nin ismi Hamdan'dır,
(Kudurî) kelimesi nisbetli bir kelimedir. Yani kudure mensup d mektir.
Kudur, ihtimal vardır ki, çömlek manasına gelen kıdrın cemi olsu: o takdirde tu sanata mensub demek oluyor ki, bu zat-ı muhteremm e dadında çömlekçilik yapanlar varmış ve bu nisbetie meşhur oımuşla Veya kudur, Bağdad köylerinden bir köyün ismidir. Bu yüce insan ve d ğerli âıim orada doğmuş, dünyaya gelmiş ve ü me^ân bu mekınie şeıe yab olmuştur.
Bu âlim insan (972 - 1037 Miladî — 362 - 428 Hicrî) tarihleri ar sınîla doğmuş ve yaşamıştır.
Altmış beş veya altmış altı sene gibi kısa bir zamanda çok eser âlem-i İslama ithaf etmiştir. Bunlardan en meşhuru Cihad isimli eseri olmakla beraber, şu anda elinizde bulunan Kuduri'sı de pek cihaddan geri kalmaz.www.salihkitaplar.com
Cihad adlı eseri o.kadar mühimdir ki, Alman Müsteşriki «Rosen-müller» (1830 - 1767) (Şark lisanlarının hocasıdır) 1825 de Aimancaya tercüme etmiştir.
Elimizdeki El-kuduri'yi çok kişi Arapça olarak şerh etmişler, El-cevheret-tü neyyire, Elmeydanî gibi o şerhlerin bir kısmı elimizde mev­cuttur ve bu tercümemizi yaparken onlardan istifade ettik.
Bu mübarek kitap yalnız Arapça ile bırakılmamıştır, Belki zaman zaman başka dillere de tercüme edilmiştir.. Meselâ Sultan Abdülhamit zamanında Kars mutasarrıfı merhum Muhammed Emin Fehim bey ta­rafından Osmanlıcaya çevrilmiştir. Bu zat-ı muhterem çevirisine «Azi­ziye» ismini vermiştir. Ve bu kitabın başında Arapça bir mukaddimesi vardır. Orada; «Hanefî fakihî, Hemedanlı Cafer oğlu Muhammed oğlu Ahmed Ebûi-Hasan El-Kuduri'nin kısa metnini Erzurumlu Mütebehhir (deniz gibi alim) ve zamanın müdekkik âlimi Hocam faziletli «Mukdad Fehim» efendinin yanında okuduğum zamanlarda, Irak'ta Hanefî mez­hebinin reisliğine kadar yükselmiş, tercih âlimlerinden olan ve bütün
âlimlerce Kudurî'si dört meşhur metinden birisi addedilen bu zatın İd? tabını menfaati umumileşsin diye, Türkçeye tercüme etmeyi duşundum ve yaptım. Bu zamanda bu vazifeyi yapan pek nadir olduğu için kitabı1 ma ender bulunan manasına gelen «Aziziye» ismini verdim,» der.
Bu eserin tercümesine 1967 nin döidüncü ayında taşladım. İlk bas­kısını Salâh Bilici Kitabevi yaptı. Tashihli ikinci baskısını, binbir fakru - zaruret içinde kurmaya muvaffak olduğum ve halen haleflerim bulunan çocuklarımın adına büyük mahdumum Mehmet Arslan tara­fından idare edilen «Arslan Yayınları» yaptı. Allaha binlerce şü­kürler olsun. Ümid ederim ki, tercümemiz piyasada bulunan aynı k bin diğer tercümelerinden çek daha üstündür. Bu iddiamızın dcğrulı ğunu muhterem okuyucularımızın hakemliğine havale ediyoruz.
Muhterem dindaşlarım eğer tercümemde kusur görürseniz lûtfeı Allah rızası için gördüğünüz eksik ve yanlışları bir mektupla bana yazı nız ki, düzeltelim. Beni ikaz edeni, Allah hâb-i gafletten ikaz eylesin.
-Hepimize Allahtan hidayet talebiyle, başta Resulullaha, âline ve e; habma ve bilcümle müslümanlara Allah rızası için Elfatiha.
 
Giriş
Fıkhi Tabirlerden Bazıları
Lügatçe:
Temizlik Bahsi:
Abdestin Sünnetleri:
Abdestin Müstehabları:
Abdesti Bozan Şeyler:
Guslün Farzları:
Guslün Sünnetleri:
Guslü İcap Ettiren Şeyler:
Kuyular Bahsi
Teyemmüm Bahsi:
Mestlerin Üzerine Mesh Bahsi:
Hayız Bahsî:
Hayızlı Hanıma Haram Olan Şeyler:
Haccı Kıran Bahsi:
Haccı Temettü Bahsi:
Cinayetler Babı:
İhsar Babı
Haccın Fevti Bahsi:
Hedy (Kurban) Bahsi:
(Muamelât)
Aliş Verişler Bahsi:
Muhayyerliği (Caymayı)  Şart Kılma Bahsi:
Görmek Suretiyle Cayma Bahsi:
Kusurdan Dolayı Cayma Babı:
Fâsîd  (Bozuk)  Alış Veriş Bahsi:
İkâle (Satışı Kaldırmak) Babı:
Mürabehe  (Kâr İle Devir Etmek) Ve Tevliye (Kârsız, Ve Aldığı Gibi Devretme) Bahsi:
Riba (Faiz) Bahsi:
Selem  Bâhsi:
Sarf  (Sarraflık)  Bahsi:
Rehin Bahsi:
Hâçr Bahsi:
İkrar Bahsi:
İcar Bahsi:
Şüf'a  Bahsi:
Şirket  (Ortaklık)  Bahsi:
.Müdarebe Bahsi:
Vekâlet Bahsi:
Kefalet Bahsi ,
Havale Bahsi:
Sulh Bahsi:
Hibe Bahsi:
Vakıf Bahsi:
Gasp Bahsi:
 • Açıklama
  • Kelime Manalı Kuduri Tercümesi

   Eserde ; Arapça Metinler - Kelime Kelime Manalar - Toplu Manalar Mevcuttur

    
   IMAM KUDURI EBU'L-HUSEYIN
    
   Ebu´l-Hüseyn el-Kuduri Ahmed bin Muhammed, meshur bir hanefi imamidir. Hangi sebebten dolayi kendisine Kuduri lakabinin verildigi kesin olarak bilinmemektedir. Bir rivayete göre, Bagdad yakinlarindaki Kudure köyüne nisbet edilerek, kendisine Kuduri denilmistir. Diger bir rivayete göre ise, Kudur, cömlek manasina gelen Kidr kelimesinin coguludur. Kendisinin veya soyundan birisinin cömlekcilikle mesgul olmasindan dolayi Kuduri lakabini almistir. SeyhulIslam Ibni Kemal Pasazade´ye göre Imam Kuduri, fukaha´nin ashab-tercih tabakasindandir. Imam Kuduri (R.A.) hanefi fikih alimlerinin önde gelenlerindendir. Bu noktaya, ilminin coklugu, ibaresinin güzelligi ve lisaninin akiciligi ile yükselmistir. Kuduri merhum, cok güzel Kur´an okur ve devamli ibadetle mesgul olurdu. Ebu´l-Hüseyin Kuduri, Ebu Abdullah Muhammed Yahya el-Cürcani´den fikih ilmi okumus ve hadis-i serif rivayet etmistir. 
    
   Kuduri merhum, Ubeydullah bin Muhammed el-Havsebi ve daha bir cok alimlerle görüsüp, onlarla ilmi sohbetlerde bulunmus ve kendilerinden ilim tahsil etmistir. Kuduri merhum, bir cok büyük alime de hocalik etmistir. Meshur Tarih-i Bagdad´in sahabi Ebu Bekir Hatib-i Bagdadi de, Kuduri´den ilim ögrenip, hadis-i serif rivayet edenlerdendir. Hatib-i Bagdadi, Tarih-i Bagdad´da: "Kuduri, sadik ve gövenilir bir zat idi." demektedir. Imam Kuduri (R.A.) hicri 362 (miladi 973) tarihinde Bagdad´da dogmus ve 428 (miladi 1037) yilinda yine orada vefat etmistir. www.salihkitaplar.com
    
   KUDURİ-
    
   Giriş
    
   Muhterem okuyucularım! Elinizde bulunan bu değerli kitap, bun dan dokuz jüz küsur sene evvel yazılmış çok mübarek bir eserair. Ha nefı Mezhebinde merci kitabı kabul edilerek muteber metinler arasım dahil edilmiştir.
   Yazan merhum ve mağfurunleh Muhammed oğlu Ahmet Ebul Ha| san El-Kuduri El Bağdad'dır; Diğer bir rivayete, göre merhum pederleri] nin ismi Hamdan'dır,
   (Kudurî) kelimesi nisbetli bir kelimedir. Yani kudure mensup d mektir.
   Kudur, ihtimal vardır ki, çömlek manasına gelen kıdrın cemi olsu: o takdirde tu sanata mensub demek oluyor ki, bu zat-ı muhteremm e dadında çömlekçilik yapanlar varmış ve bu nisbetie meşhur oımuşla Veya kudur, Bağdad köylerinden bir köyün ismidir. Bu yüce insan ve d ğerli âıim orada doğmuş, dünyaya gelmiş ve ü me^ân bu mekınie şeıe yab olmuştur.
   Bu âlim insan (972 - 1037 Miladî — 362 - 428 Hicrî) tarihleri ar sınîla doğmuş ve yaşamıştır.
   Altmış beş veya altmış altı sene gibi kısa bir zamanda çok eser âlem-i İslama ithaf etmiştir. Bunlardan en meşhuru Cihad isimli eseri olmakla beraber, şu anda elinizde bulunan Kuduri'sı de pek cihaddan geri kalmaz.www.salihkitaplar.com
   Cihad adlı eseri o.kadar mühimdir ki, Alman Müsteşriki «Rosen-müller» (1830 - 1767) (Şark lisanlarının hocasıdır) 1825 de Aimancaya tercüme etmiştir.
   Elimizdeki El-kuduri'yi çok kişi Arapça olarak şerh etmişler, El-cevheret-tü neyyire, Elmeydanî gibi o şerhlerin bir kısmı elimizde mev­cuttur ve bu tercümemizi yaparken onlardan istifade ettik.
   Bu mübarek kitap yalnız Arapça ile bırakılmamıştır, Belki zaman zaman başka dillere de tercüme edilmiştir.. Meselâ Sultan Abdülhamit zamanında Kars mutasarrıfı merhum Muhammed Emin Fehim bey ta­rafından Osmanlıcaya çevrilmiştir. Bu zat-ı muhterem çevirisine «Azi­ziye» ismini vermiştir. Ve bu kitabın başında Arapça bir mukaddimesi vardır. Orada; «Hanefî fakihî, Hemedanlı Cafer oğlu Muhammed oğlu Ahmed Ebûi-Hasan El-Kuduri'nin kısa metnini Erzurumlu Mütebehhir (deniz gibi alim) ve zamanın müdekkik âlimi Hocam faziletli «Mukdad Fehim» efendinin yanında okuduğum zamanlarda, Irak'ta Hanefî mez­hebinin reisliğine kadar yükselmiş, tercih âlimlerinden olan ve bütün
   âlimlerce Kudurî'si dört meşhur metinden birisi addedilen bu zatın İd? tabını menfaati umumileşsin diye, Türkçeye tercüme etmeyi duşundum ve yaptım. Bu zamanda bu vazifeyi yapan pek nadir olduğu için kitabı1 ma ender bulunan manasına gelen «Aziziye» ismini verdim,» der.
   Bu eserin tercümesine 1967 nin döidüncü ayında taşladım. İlk bas­kısını Salâh Bilici Kitabevi yaptı. Tashihli ikinci baskısını, binbir fakru - zaruret içinde kurmaya muvaffak olduğum ve halen haleflerim bulunan çocuklarımın adına büyük mahdumum Mehmet Arslan tara­fından idare edilen «Arslan Yayınları» yaptı. Allaha binlerce şü­kürler olsun. Ümid ederim ki, tercümemiz piyasada bulunan aynı k bin diğer tercümelerinden çek daha üstündür. Bu iddiamızın dcğrulı ğunu muhterem okuyucularımızın hakemliğine havale ediyoruz.
   Muhterem dindaşlarım eğer tercümemde kusur görürseniz lûtfeı Allah rızası için gördüğünüz eksik ve yanlışları bir mektupla bana yazı nız ki, düzeltelim. Beni ikaz edeni, Allah hâb-i gafletten ikaz eylesin.
   -Hepimize Allahtan hidayet talebiyle, başta Resulullaha, âline ve e; habma ve bilcümle müslümanlara Allah rızası için Elfatiha.
    
   Giriş
   Fıkhi Tabirlerden Bazıları
   Lügatçe:
   Temizlik Bahsi:
   Abdestin Sünnetleri:
   Abdestin Müstehabları:
   Abdesti Bozan Şeyler:
   Guslün Farzları:
   Guslün Sünnetleri:
   Guslü İcap Ettiren Şeyler:
   Kuyular Bahsi
   Teyemmüm Bahsi:
   Mestlerin Üzerine Mesh Bahsi:
   Hayız Bahsî:
   Hayızlı Hanıma Haram Olan Şeyler:
   Haccı Kıran Bahsi:
   Haccı Temettü Bahsi:
   Cinayetler Babı:
   İhsar Babı
   Haccın Fevti Bahsi:
   Hedy (Kurban) Bahsi:
   (Muamelât)
   Aliş Verişler Bahsi:
   Muhayyerliği (Caymayı)  Şart Kılma Bahsi:
   Görmek Suretiyle Cayma Bahsi:
   Kusurdan Dolayı Cayma Babı:
   Fâsîd  (Bozuk)  Alış Veriş Bahsi:
   İkâle (Satışı Kaldırmak) Babı:
   Mürabehe  (Kâr İle Devir Etmek) Ve Tevliye (Kârsız, Ve Aldığı Gibi Devretme) Bahsi:
   Riba (Faiz) Bahsi:
   Selem  Bâhsi:
   Sarf  (Sarraflık)  Bahsi:
   Rehin Bahsi:
   Hâçr Bahsi:
   İkrar Bahsi:
   İcar Bahsi:
   Şüf'a  Bahsi:
   Şirket  (Ortaklık)  Bahsi:
   .Müdarebe Bahsi:
   Vekâlet Bahsi:
   Kefalet Bahsi ,
   Havale Bahsi:
   Sulh Bahsi:
   Hibe Bahsi:
   Vakıf Bahsi:
   Gasp Bahsi:
   Stok Kodu
   :
   9786055719739-1
   Boyut
   :
   17*24
   Sayfa Sayısı
   :
   688
   Kapak Türü
   :
   Ciltli Sert Kapak
   Kağıt Türü
   :
   Şamua Kağıt
   Dili
   :
   Türkçe - Arapça
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   260,00   
   260,00   
   2
   135,20   
   270,40   
   3
   91,87   
   275,60   
   6
   46,80   
   280,80   
   9
   31,78   
   286,00   
   Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   260,00   
   260,00   
   2
   135,20   
   270,40   
   3
   91,87   
   275,60   
   6
   46,80   
   280,80   
   9
   31,78   
   286,00   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   260,00   
   260,00   
   2
   135,20   
   270,40   
   3
   91,87   
   275,60   
   6
   46,80   
   280,80   
   9
   31,78   
   286,00   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   260,00   
   260,00   
   2
   135,20   
   270,40   
   3
   91,87   
   275,60   
   6
   46,80   
   280,80   
   9
   31,78   
   286,00   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   260,00   
   260,00   
   2
   135,20   
   270,40   
   3
   91,87   
   275,60   
   6
   46,80   
   280,80   
   9
   31,78   
   286,00   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   260,00   
   260,00   
   2
   135,20   
   270,40   
   3
   91,87   
   275,60   
   6
   46,80   
   280,80   
   9
   31,78   
   286,00   
   Kuveyt Türk
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   260,00   
   260,00   
   2
   135,20   
   270,40   
   3
   91,87   
   275,60   
   6
   46,80   
   280,80   
   9
   31,78   
   286,00   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   260,00   
   260,00   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   6
   -   
   -   
   9
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat