Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
Erbaini İdrisiyye İsmi Şerifi Yazılı Gümüş Yüzük - Bayanlar İçin Ahmet

Erbaini İdrisiyye İsmi Şerifi Yazılı Gümüş Yüzük - Bayanlar İçin

Liste Fiyatı : 270,00TL
141224115519-2
363756
Erbaini İdrisiyye İsmi Şerifi Yazılı Gümüş Yüzük - Bayanlar İçin
Erbaini İdrisiyye İsmi Şerifi Yazılı Gümüş Yüzük - Bayanlar İçin
270.00

Erba'in-I İdrisiyye  |  İsmi Şerifi Yazılı Gümüş Yüzük 

BAYANLAR İÇİN ÖZEL TASARIM

SATIN ALIRKEN RENGİNİ NOT OLARAK BİLDİREBİLİRSİNİZ

Dualı 925 Ayar Gümüş Yüzük Yemen Akik Taşı Üzerine Arapça Olarak Yazılmış Erba'in-i İdrisiyye Dualı Gümüş Yüzük 
 

Taşıyana Bereket Hasıl Olur,Kötülükten korunur,Dinçlik Verir,Cinlerin Musallatının Korur,Kan Dolaşımını Kolaylaştırır,

Erba'in- i İdrisiyye
Sûfıyye ve meşâyıh hazarâtının beyanları veçhile; Allâh-u Te'âlâ, İdris (Aleyhisselâm)a kırk ism-i şerîf öğretmiştir.

Fakat bu ism-i şerifler kendilerine şerh ya­zan Ebu'n-Necîb es-Sühreverdî Hazretleri'ne nispet edilmeleriyle meşhur olmuşlardır.

Bunlardan her biriyle yapılan duaya icâbet çok çabuk olacağından her biri Ism-i Azam ka­bul edilmiş, mecmûuna (hepsine) ise "Esmâ-i 'Izâm (en büyük isimler)" adı verilmiştir.

Bu ism-i şerifler ulemâ, evliyâ ve kutuplar nezdinde sürat-i tesirle meşhur olmuştur.

Evliyâullâhtan birçoğu en yüksek makamla­ra sadece bu isimlerin bereketiyle vâsıl olmuşlardır.

Bu isimleri zikretmekle meşgul olanların üzerinde bu isimlerin bereketi süratle zâhir (çabucak belirgin) olur.Ancak bunun şartı takvâya riâyet ve hâlis niyettir

Allâh-u Te'âlâ bu isimleri İdris (Aleyhisselâm)a indirmiş, bunların bereketiyle kavmine karşı ona yardım etmiş, onu onların yanlış işlerinden kurtarmış, onlar da ona iman ve ittibâ ederek fe­lah bulmuşlardır.

Sonra İdris (Aleyhisselâm) göklere kaldırılınca Allâh-u Te'âlâ bu ism-i şerifleri onun ümmetin­de bırakmış, onlar da bu ism-i şerifleri okuyup istifâdeye devam etmişlerdir.

Birbirinden tevârüs yoluyla bu isimler Isâ (Aleyhisselâm)a intikal etmiştir. O da bu ism-i şeriflerle ölüleri diriltmiş, körü ve alacalıyı iyi­leştirmiş ve bir nice mûcize izhâr etmiştir. On iki bin Yahudi kendisini öldürmek için bulunduğu yeri kuşattıklarında Allâh-u Te'âlâ bu isimler bereketiyle onu göklere kaldırmıştır.

Böylece İsâ (Aleyhisselâm)ın göğe kaldırılışın­dan sonra Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) gönderilinceye kadar dünya bu isimlerden hâli (boş) kalmıştır.

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) ba's olunup (gönderilip) gazâlar başlayınca Hendek Muharebesi'nde Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) büyük sıkıntıya düşmüş, o zaman Allâh-u Te'âlâ bu ism-i şerifleri Habîbi (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)etekrar inzal buyurmuş ve kendisine bu ism-i şeriflerle gizlice dua etmesini emir buyur­muştur. Rasûlüllâh(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) de bu ism-i şerifleri okumuş, Allâh-u Te'âlâ bu ism-i şerifler hürmetine kendisini ve eshâbım kâfirlere gâlip kılmıştır.

Bu ism-i şeriflerin faydası çok umûmî olup insanların birçoğu bununla terakkiler kazanmış­lar, bu isimler hürmetine birçok kerâmetlere nâil olmuşlardır. Bu isimler evliyânm silahıdır.

Rasûlüllah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) bu İsim­leri amcasının oğlu Ali ibni Ebî Tâlib (Radıyallâhu Anh)3. öğretmiş, o da bu isimleri Hasen-i Basrî (Radıyallâhu Anh)a tâlim etmiş, sonra insanlar bu isimleri birbirinden alarak bu isimler bize kadar vâsıl olmuştur (ulaşmıştır).

Ancak bu isimleri öğrenenlerin câhillerden, çoluk çocuktan ve bidatçılardan bunları koruması, dînine, diyânetine (takvaya riayetine) ve sıyânetine (muhafazakârlığına) güvenmediği kimselere bu isimleri açıklamaması lazımdır.

Bu isimleri okuyacak kimseler ilk önce ni­yet ve itikat (bunların tesirine karşı inanç)larını güzel yapmalıdırlar. Zira hadîs-i şerifte:

"Ameller niyetlere göredir, herkes için niyet ettiği şey vardır" buyrulmuştur. (Buhârî, Bedii'l-vahy: 1, no:l, 1/3)

İnsan ihlaslı bir niyetle bu isimlerden birini zikretse ânında kabul görür, lâkin ilk başta en az yüz kere tevbe, istiğfar ve salevât-ı şerife oku­malıdır.Allâh-u Te'âlâ güzel amel işleyenlerin ecrini zâyi etmeyecektir.

Olmuş ve olacak şeyler hakkında kalem ku­rumuştur. Lâkin Allâh-u Te'âlâ senin hakkında bir iş murâd ederse, seni o işe dua etmen için harekete geçirir. Hakikatte muharrik olan Fâ'ıl-i Muhtar (dilediğini yapmakta serbest olan ve istediği için dilediğini harekete geçiren) ancak Allâh-u Te'âlâ'dır.

Fakat sen bu zikirlerle meşgul olup da kabul eseri görmezsen, sakın Rabbin hakkında sû-i zanda (kötü düşünme).

Çünkü O sana Kendi murad ettiği zamanda icâbeti tazmin etmiş (kabul sözü vermiş)tir, se­nin istediğin zaman değil. İcâbet kaçınılmazdır lâkin ilm-i ezelîde bunların vakti saati vardır

Allâh-u Te'âlâ bazen istenilenin aynı ile icâbet buyurur, bazen de farklı bir yolla icâbet (duayı kabul) buyurur. Çünkü Allâh-u Te'âlâ bütün gaybları hakkıyla bilen Allâmu'l ğuyûbtur, O senin kârını senden iyi bilir. (Allâme Şeyh Muhammed et-Tûnusî, er-Ravzatü's-sündüsiyye fı'l- esmâi 'l-İdrîsiyyeti 's-Sühreverdiyye, sh:2-5),

Sûfiyye ulemâsının birçoğu bu ism-i şerif­lerin başında okunan ism-i şerifin, sonunda da zikredilmesi iktizâ ettiğini (gerektiğini) açık­lamışlardır ki, en doğru görüş budur. Biz de inşallâh buna riâyet edeceğiz.

Şu bilinsin ki; kitabın sonunda 41. ism-i şerifin zikredilmiş olması Esmâ-i İdrîsiyye'nin "Erba'în (40)" olmasıyla çelişmez, zira şerhlerde zikredilen 41. ism-i şerif "Ey benim mededim!" anlamında olduğu için tüm ism-i şeriflerin ye­rine kullanılabilecek mâhiyettedir ama Allâh-u Te'âlâ'nın Zâtına mahsus (özel) isimlerinden sayılacak manada değildir

5 Parmak ölcusu verilebiliyor mu acaba standart mi / standart
 • Açıklama
  • Erba'in-I İdrisiyye  |  İsmi Şerifi Yazılı Gümüş Yüzük 

   BAYANLAR İÇİN ÖZEL TASARIM

   SATIN ALIRKEN RENGİNİ NOT OLARAK BİLDİREBİLİRSİNİZ

   Dualı 925 Ayar Gümüş Yüzük Yemen Akik Taşı Üzerine Arapça Olarak Yazılmış Erba'in-i İdrisiyye Dualı Gümüş Yüzük 
    

   Taşıyana Bereket Hasıl Olur,Kötülükten korunur,Dinçlik Verir,Cinlerin Musallatının Korur,Kan Dolaşımını Kolaylaştırır,

   Erba'in- i İdrisiyye
   Sûfıyye ve meşâyıh hazarâtının beyanları veçhile; Allâh-u Te'âlâ, İdris (Aleyhisselâm)a kırk ism-i şerîf öğretmiştir.

   Fakat bu ism-i şerifler kendilerine şerh ya­zan Ebu'n-Necîb es-Sühreverdî Hazretleri'ne nispet edilmeleriyle meşhur olmuşlardır.

   Bunlardan her biriyle yapılan duaya icâbet çok çabuk olacağından her biri Ism-i Azam ka­bul edilmiş, mecmûuna (hepsine) ise "Esmâ-i 'Izâm (en büyük isimler)" adı verilmiştir.

   Bu ism-i şerifler ulemâ, evliyâ ve kutuplar nezdinde sürat-i tesirle meşhur olmuştur.

   Evliyâullâhtan birçoğu en yüksek makamla­ra sadece bu isimlerin bereketiyle vâsıl olmuşlardır.

   Bu isimleri zikretmekle meşgul olanların üzerinde bu isimlerin bereketi süratle zâhir (çabucak belirgin) olur.Ancak bunun şartı takvâya riâyet ve hâlis niyettir

   Allâh-u Te'âlâ bu isimleri İdris (Aleyhisselâm)a indirmiş, bunların bereketiyle kavmine karşı ona yardım etmiş, onu onların yanlış işlerinden kurtarmış, onlar da ona iman ve ittibâ ederek fe­lah bulmuşlardır.

   Sonra İdris (Aleyhisselâm) göklere kaldırılınca Allâh-u Te'âlâ bu ism-i şerifleri onun ümmetin­de bırakmış, onlar da bu ism-i şerifleri okuyup istifâdeye devam etmişlerdir.

   Birbirinden tevârüs yoluyla bu isimler Isâ (Aleyhisselâm)a intikal etmiştir. O da bu ism-i şeriflerle ölüleri diriltmiş, körü ve alacalıyı iyi­leştirmiş ve bir nice mûcize izhâr etmiştir. On iki bin Yahudi kendisini öldürmek için bulunduğu yeri kuşattıklarında Allâh-u Te'âlâ bu isimler bereketiyle onu göklere kaldırmıştır.

   Böylece İsâ (Aleyhisselâm)ın göğe kaldırılışın­dan sonra Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) gönderilinceye kadar dünya bu isimlerden hâli (boş) kalmıştır.

   Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) ba's olunup (gönderilip) gazâlar başlayınca Hendek Muharebesi'nde Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) büyük sıkıntıya düşmüş, o zaman Allâh-u Te'âlâ bu ism-i şerifleri Habîbi (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)etekrar inzal buyurmuş ve kendisine bu ism-i şeriflerle gizlice dua etmesini emir buyur­muştur. Rasûlüllâh(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) de bu ism-i şerifleri okumuş, Allâh-u Te'âlâ bu ism-i şerifler hürmetine kendisini ve eshâbım kâfirlere gâlip kılmıştır.

   Bu ism-i şeriflerin faydası çok umûmî olup insanların birçoğu bununla terakkiler kazanmış­lar, bu isimler hürmetine birçok kerâmetlere nâil olmuşlardır. Bu isimler evliyânm silahıdır.

   Rasûlüllah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) bu İsim­leri amcasının oğlu Ali ibni Ebî Tâlib (Radıyallâhu Anh)3. öğretmiş, o da bu isimleri Hasen-i Basrî (Radıyallâhu Anh)a tâlim etmiş, sonra insanlar bu isimleri birbirinden alarak bu isimler bize kadar vâsıl olmuştur (ulaşmıştır).

   Ancak bu isimleri öğrenenlerin câhillerden, çoluk çocuktan ve bidatçılardan bunları koruması, dînine, diyânetine (takvaya riayetine) ve sıyânetine (muhafazakârlığına) güvenmediği kimselere bu isimleri açıklamaması lazımdır.

   Bu isimleri okuyacak kimseler ilk önce ni­yet ve itikat (bunların tesirine karşı inanç)larını güzel yapmalıdırlar. Zira hadîs-i şerifte:

   "Ameller niyetlere göredir, herkes için niyet ettiği şey vardır" buyrulmuştur. (Buhârî, Bedii'l-vahy: 1, no:l, 1/3)

   İnsan ihlaslı bir niyetle bu isimlerden birini zikretse ânında kabul görür, lâkin ilk başta en az yüz kere tevbe, istiğfar ve salevât-ı şerife oku­malıdır.Allâh-u Te'âlâ güzel amel işleyenlerin ecrini zâyi etmeyecektir.

   Olmuş ve olacak şeyler hakkında kalem ku­rumuştur. Lâkin Allâh-u Te'âlâ senin hakkında bir iş murâd ederse, seni o işe dua etmen için harekete geçirir. Hakikatte muharrik olan Fâ'ıl-i Muhtar (dilediğini yapmakta serbest olan ve istediği için dilediğini harekete geçiren) ancak Allâh-u Te'âlâ'dır.

   Fakat sen bu zikirlerle meşgul olup da kabul eseri görmezsen, sakın Rabbin hakkında sû-i zanda (kötü düşünme).

   Çünkü O sana Kendi murad ettiği zamanda icâbeti tazmin etmiş (kabul sözü vermiş)tir, se­nin istediğin zaman değil. İcâbet kaçınılmazdır lâkin ilm-i ezelîde bunların vakti saati vardır

   Allâh-u Te'âlâ bazen istenilenin aynı ile icâbet buyurur, bazen de farklı bir yolla icâbet (duayı kabul) buyurur. Çünkü Allâh-u Te'âlâ bütün gaybları hakkıyla bilen Allâmu'l ğuyûbtur, O senin kârını senden iyi bilir. (Allâme Şeyh Muhammed et-Tûnusî, er-Ravzatü's-sündüsiyye fı'l- esmâi 'l-İdrîsiyyeti 's-Sühreverdiyye, sh:2-5),

   Sûfiyye ulemâsının birçoğu bu ism-i şerif­lerin başında okunan ism-i şerifin, sonunda da zikredilmesi iktizâ ettiğini (gerektiğini) açık­lamışlardır ki, en doğru görüş budur. Biz de inşallâh buna riâyet edeceğiz.

   Şu bilinsin ki; kitabın sonunda 41. ism-i şerifin zikredilmiş olması Esmâ-i İdrîsiyye'nin "Erba'în (40)" olmasıyla çelişmez, zira şerhlerde zikredilen 41. ism-i şerif "Ey benim mededim!" anlamında olduğu için tüm ism-i şeriflerin ye­rine kullanılabilecek mâhiyettedir ama Allâh-u Te'âlâ'nın Zâtına mahsus (özel) isimlerinden sayılacak manada değildir

   Stok Kodu
   :
   141224115519-2
   Kağıt Türü
   :
   Gümüş Yüzük
   Dili
   :
   Özel Tasarım
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   270,00   
   270,00   
   2
   140,40   
   280,80   
   3
   95,40   
   286,20   
   6
   48,60   
   291,60   
   9
   33,00   
   297,00   
   Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   270,00   
   270,00   
   2
   140,40   
   280,80   
   3
   95,40   
   286,20   
   6
   48,60   
   291,60   
   9
   33,00   
   297,00   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   270,00   
   270,00   
   2
   140,40   
   280,80   
   3
   95,40   
   286,20   
   6
   48,60   
   291,60   
   9
   33,00   
   297,00   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   270,00   
   270,00   
   2
   140,40   
   280,80   
   3
   95,40   
   286,20   
   6
   48,60   
   291,60   
   9
   33,00   
   297,00   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   270,00   
   270,00   
   2
   140,40   
   280,80   
   3
   95,40   
   286,20   
   6
   48,60   
   291,60   
   9
   33,00   
   297,00   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   270,00   
   270,00   
   2
   140,40   
   280,80   
   3
   95,40   
   286,20   
   6
   48,60   
   291,60   
   9
   33,00   
   297,00   
   Kuveyt Türk
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   270,00   
   270,00   
   2
   140,40   
   280,80   
   3
   95,40   
   286,20   
   6
   48,60   
   291,60   
   9
   33,00   
   297,00   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   270,00   
   270,00   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   6
   -   
   -   
   9
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Raziye h. - 12.08.2022 21:01
   5/5
   Parmak ölcusu verilebiliyor mu acaba standart mi / standart
Kapat