Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
Dürru Meknun Kasidesi | Ahmet Mahmut Ünlü Ahmet Mahmut Ünlü

Dürru Meknun Kasidesi | Ahmet Mahmut Ünlü

Liste Fiyatı : 70,00TL
Taksitli fiyat : 9 x 8,56TL
Satış adedi : 22
9786054814381
362626
Dürru Meknun Kasidesi | Ahmet Mahmut Ünlü
Dürru Meknun Kasidesi | Ahmet Mahmut Ünlü
70.00

Dürru Meknun Kasidesi | Ahmet Mahmut Ünlü

"Bu Kaside Okuyanın Kaza, Bela,Bulaşıcı Hastalık, Nazar, Fakirlik ve Büyüden Kurtarıp Sevince Boğan Dürrü Meknun Kasidesi İmam Azam Hazretlerine Mensup Olup Cübbeli Ahmet Hocaefendi Hazırlamıştır."

İmam-ı Nesefî (Rahimehutldh) âit "Tuhfe” isimli eserde zikredildiği üzere; Şemsü'l eimme-i Hulvânî (RadıyallâhuAnh)dan şöyle nakledilmiştir:Vakıa (rüya)mda İbni Abbâs (Radıyallâhu Anhiimâ) buyurdu ki: Müctehidlerin sultanı. Rahman Te'âlâ'mn dostu Ebû Hanîfe Nu'man ibni Sâbit (İmâm-ı Âzam) (Rahimehullâh) Resul-ü Ekrem ve Nebiyy-i Muhterem (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz Hazretleri'ni mübârek Ravza-ı Mutahhara'da bir kaside ile medh eylemiştir ki bu kasideye: "Dürr-ii meknûn (saklı inci) " ismi verilmiştir.Bu kasidenin bir takım fazilet ve havâssı vardır.


Allah-u Teâlâ'ya bî had hamd-ü sena, Habib'ine ve Âl-i ashabına salevât-ı uzma ve teslîmat-ı ulyadan sonra; açıklamak istediğim husus: Bu fakir kardeşiniz, Rasûlullah (Sallallah-u Aleyhi ve Sellem)i hakkıyla tanımak bir yana sevmekten dahi aciz müflis bir aşıktır.
Hapis hayatımdan sonra kendi kendime, "Her sene Rasûlullah (Sallallah-u Aleyhi ve Sellem)in mevlid ayı olan Rebî'u'l-evvel'de Fahr-i kâinat (Sallallah-u Aleyhi ve Sellem) Efendimiz'in viladet-i şerifesi anısına, onunla ilgili, kısa da olsa bir eser hazırlayacağım" diye ahd etmiştim. 2002 Kasımında hapisten çıktıktan sonra 1424 (2003) sene-i hicriyyesinde "Şecere-i Nebeviyye", 1425 (2004) senesinde "Rasûlullah (Sallallah-u Aleyhi ve Sellem)i rüyada görmek" isimli risalelerimi te'lîfe muvaffak kılındığımdan dolayı Allah-u Teâlâ'ya hamd-ü senalar ederim.
Kavuştuğumuz 1426 (2005) Rebî'û'l-evvel ayında da bu niyetimi gerçekleştirmek üzere, İmam-ı Âzam (Radıyallahu Anh)a ait "el-Kasidetü'l-Meymûnetü'l-Mübareketü'n-Nu'maniyye", diğer bir rivayette, "ed-Dürrü'l-meknûn" isimli bu muhteşem risalenin tercemesini sizlere takdime muvaffak kılınışımdan dolayı Allah-u Teâlâ'ya o kadar hamd-ü senalar ederim ki bu şükür sayesinde hayatımın son senesine kadar bu niyetimi tahkike nail kılınayım! Âmin!
Bu sene vakit darlığından dolayı tercemeyle iktifa edip, geniş bir şerh ve izaha zaman bulamadım. Allah-u Teâlâ'dan niyazım, her beyti tafsilatlı bir şekilde şerhe en kısa zamanda muvaffak kılmasıdır. Elliüç beyitten müteşekkil bu kaside evvelce bu fakirde mahtuta (yazma) olarak mevcuttu ki bu eser, 1306 sene-i hicriyyesinde, Muhammed Şevki Efendi'nin telâmîzinden olan Bakkal Ârif nâmıyla maruf es-Seyyid el-Hac Ahmed el-Ârif (Rahime-humullah) tarafından eşsiz bir hat sanatıyla kaleme alınmıştır.
Biz bu şâheseri, risalemizin, Arapçada baş taraf olan sağ başına aynen tabettik. Daha sonra bu risaleyi, el-Hac İbrahim ibni Muhammed el-Yelevaci (Rahimehullah) tarafından, 1265 senesinde Halid ibni Zeyd Ebâ Eyyüb el-Ensarî (Radıye Anhü'l-Bârî) (Eyüp Sultan) civarındaki Yazılı medresesinde cem ve Osmanlıca mevzun nazımla terceme edilip 1279'da Mustafa Şükri tarafından tahrir ve el-Hac Halil tarafından tab edilen: "el-Mecme'atü'l-Kübra mine'l-kasâidi'l-fuhra fî hakk-ı Nebiyyinâ Muhammedini'l-Büşra Aleyh-i Salâtüllahi ve selamühü'l uzma" isimli mübarek mecmua'nın 58- 65. sayfaları arasında bulunca, matbu bir eseri kaynak gösterebilme cihetinden sevincim bir kat daha müzdad oldu.
Allah-u Teâlâ, eserin sahibi İmam-ı Â'zam Efendimizden ve onun devrinden günümüze değin cem, terceme, hat, istinsah ve tab suretleriyle bu esere hizmet edenlerden ve okuyanlardan razı olsun. İthaf olunduğu Seyyidü'l-beşer Efendimiz (Sallallah-u Aleyhi ve Sellem) hürmetine, dünyada himmetini, ukbada şefaatini ihsan buyursun. Âmin! Yâ Mu'în!

Ahmet Mahmut Ünlü -Cübbeli Ahmet Hoca
Kaside'nin Telf Sebebi ve Telif Mahalli
Hanefi mezhebine bağlıların imamı ebu hanife hazretleri, hacca gittiği (55 seferin birnde) Tavza-i Mudahhara'ya riyasız bir şekilde yüz sürerken Bu kaside kalbine ilham edildi Muhabbet denizi coşup dalgalar kabardıkça , her mısraı nice saklı sırlar taşıyan ve manevi sahada gizli inci mesabesinde olan bu peygamber övgüleri ardı ardına diziliverdi...
Ravza-ı mutahharayı ziyareti esnasında doğuş[1] olarak inşad eyledikleri bir kasidedir. Bu kaside ile Efendiler Efendisi Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve selleme muhabbet ve yakınlık murad etmişler ve kimsenin duymayacağı bir şekilde Huzur-u Rasûlüllah'da tekellüm eylemişlerdir. İmam-ı Âzam ziyaretten sonra Medine-i Münevvere müezzininin kendi kasidesini irâd ederken görünce şaşırıp baka kalmış ve sormuştur:
-Bu kaside kime aittir? Müezzin:
-Ebû Hanîfe Nû'man ibn-i Sâbitin'dir.
-Onu tanıyor musun?
-Hayır.
-Öyle ise bu kaside-i kimden öğrendin?
Müezzin dedi ki;
-Rüyamda, Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem bana okudu ve bende ezberledim. Ayrıca, kaside-i minarelerden okumamı istedi.
Bu sözler üzerine İmam-ı Âzam Ebû Hanîfe radiyallâhü anhın gözlerinden yaşlar boşandı.
İmam-ı Nesefî "Tuhfe” isimli eserinde Şemsü'I Eimme-i Hulvanî (radiyallâhü anh) den şu nakli buraya aktaralım.
Rüyamda İbn-i Abbas radiyallâhü anhüma buyurdu ki:
"Müctehidlerin sultanı, Allah Teâlâ'nın dostu Ebû Hanife Nu'man İbni Sabit, Resûl-ü Ekrem ve Nebiyy-i Muhterem (sallallâhü aleyhi ve sellem) Efendimiz Hazretlerini, mübarek Ravza-ı mutahharada bir kaside ile medh eylemiştir ki bu kasideye:
"Dürr-ü meknûn (saklı inci)” ismi verilmiştir. Bu kasidenin birçok fazilet ve sırları vardır.
1-Her gün Ravza'nın hizmetçileri olan melekler ve Kerûbiyân bu kaside-i şerifeyi sabah, akşam okurlar.
2-Bu kaside-i okumaya devam edenlere afetler, kaza ve belalar uğramaz.
3-Düşmanlarını sevindirecek bir kötülükle karşılaşmazlar.
4- Ani gelen ölümden emin olurlar.
5-Bulunduğu eve ve mekâna veba gibi bulaşıcı hastalıklar girmez.
6-Okuyana ve bulunan yere büyü işlemez.
7-Devam edenlerin gönlü sevinç ve ferah dolar.
8-Günahları bağışlanır.
9-Her ne dilek için yedi gün ara vermeden devam edilirse istenen şey gerçekleşir.
İşte İbni Abbas (radiyallâhü anhuma) bana bunları anlatmıştı ki, ben uyandım. O zamana kadar bu kasideden haberdar olmadığım için Mekke-i mükerreme ve Medine-i Münevvere'de aradım. Nihayet, Bağdat'ta kâmil bir mürşidin yanında buldum. O şeyhi kâmil de duyulmamış diğer bazı özelliklerini bana nakletti. Ömrüm oldukça ben de onu okumaya devam edeceğimi adadım.
Diğer bazı özellikleri şunlardır.
10-Sadakatle okuyana son nefeste iman nasip olur.
11 -İhlâsla okumaya devam eden hiç fakirlik görmez.
12-Şevk ile kıraatine devam edene kem göz ve nazar isabet etmez.
13-Halisane okuyana hile ve tuzak işlemez.
14-Bir memlekete genel bir felaket isabet etse, bu kaside halisane okununca Allah Teâlâ onu def eder.
15-Okuyan kişinin bütün amelleri makbul olur.
16-Kasidenin akabinde yapılan her dua kabul olur.
Ayrıca Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemi görmek niyeti okunursa rüyada görülür. Eğer manevi durumu müsait değilse bir Allah Teâlâ dostu ona tebşiratta bulunacaktır.
 • Açıklama
  • Dürru Meknun Kasidesi | Ahmet Mahmut Ünlü

   "Bu Kaside Okuyanın Kaza, Bela,Bulaşıcı Hastalık, Nazar, Fakirlik ve Büyüden Kurtarıp Sevince Boğan Dürrü Meknun Kasidesi İmam Azam Hazretlerine Mensup Olup Cübbeli Ahmet Hocaefendi Hazırlamıştır."

   İmam-ı Nesefî (Rahimehutldh) âit "Tuhfe” isimli eserde zikredildiği üzere; Şemsü'l eimme-i Hulvânî (RadıyallâhuAnh)dan şöyle nakledilmiştir:Vakıa (rüya)mda İbni Abbâs (Radıyallâhu Anhiimâ) buyurdu ki: Müctehidlerin sultanı. Rahman Te'âlâ'mn dostu Ebû Hanîfe Nu'man ibni Sâbit (İmâm-ı Âzam) (Rahimehullâh) Resul-ü Ekrem ve Nebiyy-i Muhterem (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz Hazretleri'ni mübârek Ravza-ı Mutahhara'da bir kaside ile medh eylemiştir ki bu kasideye: "Dürr-ii meknûn (saklı inci) " ismi verilmiştir.Bu kasidenin bir takım fazilet ve havâssı vardır.


   Allah-u Teâlâ'ya bî had hamd-ü sena, Habib'ine ve Âl-i ashabına salevât-ı uzma ve teslîmat-ı ulyadan sonra; açıklamak istediğim husus: Bu fakir kardeşiniz, Rasûlullah (Sallallah-u Aleyhi ve Sellem)i hakkıyla tanımak bir yana sevmekten dahi aciz müflis bir aşıktır.
   Hapis hayatımdan sonra kendi kendime, "Her sene Rasûlullah (Sallallah-u Aleyhi ve Sellem)in mevlid ayı olan Rebî'u'l-evvel'de Fahr-i kâinat (Sallallah-u Aleyhi ve Sellem) Efendimiz'in viladet-i şerifesi anısına, onunla ilgili, kısa da olsa bir eser hazırlayacağım" diye ahd etmiştim. 2002 Kasımında hapisten çıktıktan sonra 1424 (2003) sene-i hicriyyesinde "Şecere-i Nebeviyye", 1425 (2004) senesinde "Rasûlullah (Sallallah-u Aleyhi ve Sellem)i rüyada görmek" isimli risalelerimi te'lîfe muvaffak kılındığımdan dolayı Allah-u Teâlâ'ya hamd-ü senalar ederim.
   Kavuştuğumuz 1426 (2005) Rebî'û'l-evvel ayında da bu niyetimi gerçekleştirmek üzere, İmam-ı Âzam (Radıyallahu Anh)a ait "el-Kasidetü'l-Meymûnetü'l-Mübareketü'n-Nu'maniyye", diğer bir rivayette, "ed-Dürrü'l-meknûn" isimli bu muhteşem risalenin tercemesini sizlere takdime muvaffak kılınışımdan dolayı Allah-u Teâlâ'ya o kadar hamd-ü senalar ederim ki bu şükür sayesinde hayatımın son senesine kadar bu niyetimi tahkike nail kılınayım! Âmin!
   Bu sene vakit darlığından dolayı tercemeyle iktifa edip, geniş bir şerh ve izaha zaman bulamadım. Allah-u Teâlâ'dan niyazım, her beyti tafsilatlı bir şekilde şerhe en kısa zamanda muvaffak kılmasıdır. Elliüç beyitten müteşekkil bu kaside evvelce bu fakirde mahtuta (yazma) olarak mevcuttu ki bu eser, 1306 sene-i hicriyyesinde, Muhammed Şevki Efendi'nin telâmîzinden olan Bakkal Ârif nâmıyla maruf es-Seyyid el-Hac Ahmed el-Ârif (Rahime-humullah) tarafından eşsiz bir hat sanatıyla kaleme alınmıştır.
   Biz bu şâheseri, risalemizin, Arapçada baş taraf olan sağ başına aynen tabettik. Daha sonra bu risaleyi, el-Hac İbrahim ibni Muhammed el-Yelevaci (Rahimehullah) tarafından, 1265 senesinde Halid ibni Zeyd Ebâ Eyyüb el-Ensarî (Radıye Anhü'l-Bârî) (Eyüp Sultan) civarındaki Yazılı medresesinde cem ve Osmanlıca mevzun nazımla terceme edilip 1279'da Mustafa Şükri tarafından tahrir ve el-Hac Halil tarafından tab edilen: "el-Mecme'atü'l-Kübra mine'l-kasâidi'l-fuhra fî hakk-ı Nebiyyinâ Muhammedini'l-Büşra Aleyh-i Salâtüllahi ve selamühü'l uzma" isimli mübarek mecmua'nın 58- 65. sayfaları arasında bulunca, matbu bir eseri kaynak gösterebilme cihetinden sevincim bir kat daha müzdad oldu.
   Allah-u Teâlâ, eserin sahibi İmam-ı Â'zam Efendimizden ve onun devrinden günümüze değin cem, terceme, hat, istinsah ve tab suretleriyle bu esere hizmet edenlerden ve okuyanlardan razı olsun. İthaf olunduğu Seyyidü'l-beşer Efendimiz (Sallallah-u Aleyhi ve Sellem) hürmetine, dünyada himmetini, ukbada şefaatini ihsan buyursun. Âmin! Yâ Mu'în!

   Ahmet Mahmut Ünlü -Cübbeli Ahmet Hoca
   Kaside'nin Telf Sebebi ve Telif Mahalli
   Hanefi mezhebine bağlıların imamı ebu hanife hazretleri, hacca gittiği (55 seferin birnde) Tavza-i Mudahhara'ya riyasız bir şekilde yüz sürerken Bu kaside kalbine ilham edildi Muhabbet denizi coşup dalgalar kabardıkça , her mısraı nice saklı sırlar taşıyan ve manevi sahada gizli inci mesabesinde olan bu peygamber övgüleri ardı ardına diziliverdi...
   Ravza-ı mutahharayı ziyareti esnasında doğuş[1] olarak inşad eyledikleri bir kasidedir. Bu kaside ile Efendiler Efendisi Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve selleme muhabbet ve yakınlık murad etmişler ve kimsenin duymayacağı bir şekilde Huzur-u Rasûlüllah'da tekellüm eylemişlerdir. İmam-ı Âzam ziyaretten sonra Medine-i Münevvere müezzininin kendi kasidesini irâd ederken görünce şaşırıp baka kalmış ve sormuştur:
   -Bu kaside kime aittir? Müezzin:
   -Ebû Hanîfe Nû'man ibn-i Sâbitin'dir.
   -Onu tanıyor musun?
   -Hayır.
   -Öyle ise bu kaside-i kimden öğrendin?
   Müezzin dedi ki;
   -Rüyamda, Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem bana okudu ve bende ezberledim. Ayrıca, kaside-i minarelerden okumamı istedi.
   Bu sözler üzerine İmam-ı Âzam Ebû Hanîfe radiyallâhü anhın gözlerinden yaşlar boşandı.
   İmam-ı Nesefî "Tuhfe” isimli eserinde Şemsü'I Eimme-i Hulvanî (radiyallâhü anh) den şu nakli buraya aktaralım.
   Rüyamda İbn-i Abbas radiyallâhü anhüma buyurdu ki:
   "Müctehidlerin sultanı, Allah Teâlâ'nın dostu Ebû Hanife Nu'man İbni Sabit, Resûl-ü Ekrem ve Nebiyy-i Muhterem (sallallâhü aleyhi ve sellem) Efendimiz Hazretlerini, mübarek Ravza-ı mutahharada bir kaside ile medh eylemiştir ki bu kasideye:
   "Dürr-ü meknûn (saklı inci)” ismi verilmiştir. Bu kasidenin birçok fazilet ve sırları vardır.
   1-Her gün Ravza'nın hizmetçileri olan melekler ve Kerûbiyân bu kaside-i şerifeyi sabah, akşam okurlar.
   2-Bu kaside-i okumaya devam edenlere afetler, kaza ve belalar uğramaz.
   3-Düşmanlarını sevindirecek bir kötülükle karşılaşmazlar.
   4- Ani gelen ölümden emin olurlar.
   5-Bulunduğu eve ve mekâna veba gibi bulaşıcı hastalıklar girmez.
   6-Okuyana ve bulunan yere büyü işlemez.
   7-Devam edenlerin gönlü sevinç ve ferah dolar.
   8-Günahları bağışlanır.
   9-Her ne dilek için yedi gün ara vermeden devam edilirse istenen şey gerçekleşir.
   İşte İbni Abbas (radiyallâhü anhuma) bana bunları anlatmıştı ki, ben uyandım. O zamana kadar bu kasideden haberdar olmadığım için Mekke-i mükerreme ve Medine-i Münevvere'de aradım. Nihayet, Bağdat'ta kâmil bir mürşidin yanında buldum. O şeyhi kâmil de duyulmamış diğer bazı özelliklerini bana nakletti. Ömrüm oldukça ben de onu okumaya devam edeceğimi adadım.
   Diğer bazı özellikleri şunlardır.
   10-Sadakatle okuyana son nefeste iman nasip olur.
   11 -İhlâsla okumaya devam eden hiç fakirlik görmez.
   12-Şevk ile kıraatine devam edene kem göz ve nazar isabet etmez.
   13-Halisane okuyana hile ve tuzak işlemez.
   14-Bir memlekete genel bir felaket isabet etse, bu kaside halisane okununca Allah Teâlâ onu def eder.
   15-Okuyan kişinin bütün amelleri makbul olur.
   16-Kasidenin akabinde yapılan her dua kabul olur.
   Ayrıca Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemi görmek niyeti okunursa rüyada görülür. Eğer manevi durumu müsait değilse bir Allah Teâlâ dostu ona tebşiratta bulunacaktır.
   Stok Kodu
   :
   9786054814381
   Boyut
   :
   14*21
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   Kitap Kağıdı
   Dili
   :
   Türkçe - Arapça - Osmanlıca
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   70,00   
   70,00   
   2
   36,40   
   72,80   
   3
   24,73   
   74,20   
   6
   12,60   
   75,60   
   9
   8,56   
   77,00   
   Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   70,00   
   70,00   
   2
   36,40   
   72,80   
   3
   24,73   
   74,20   
   6
   12,60   
   75,60   
   9
   8,56   
   77,00   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   70,00   
   70,00   
   2
   36,40   
   72,80   
   3
   24,73   
   74,20   
   6
   12,60   
   75,60   
   9
   8,56   
   77,00   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   70,00   
   70,00   
   2
   36,40   
   72,80   
   3
   24,73   
   74,20   
   6
   12,60   
   75,60   
   9
   8,56   
   77,00   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   70,00   
   70,00   
   2
   36,40   
   72,80   
   3
   24,73   
   74,20   
   6
   12,60   
   75,60   
   9
   8,56   
   77,00   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   70,00   
   70,00   
   2
   36,40   
   72,80   
   3
   24,73   
   74,20   
   6
   12,60   
   75,60   
   9
   8,56   
   77,00   
   Kuveyt Türk
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   70,00   
   70,00   
   2
   36,40   
   72,80   
   3
   24,73   
   74,20   
   6
   12,60   
   75,60   
   9
   8,56   
   77,00   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   70,00   
   70,00   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   6
   -   
   -   
   9
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat